Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden HPO Education B.V.
 

 

(Ook geldend voor leveringen van HPO Education B.V. onder de handelsnaam ‘Amplio College’)

 

Artikel 1                     Algemeen
 

 1. Onder “HPO” wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan: HPO Education, zowel handelend onder de eigen naam als onder de handelsnaam Amplio College, ingeschreven bij de KvK te Breda onder nummer 76146936.
 2. Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ‘iedere natuurlijke of rechtspersoon die met HPO een overeenkomst of opdracht heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten’, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), of erfgenamen verder te noemen in deze leveringsvoorwaarden “opdrachtgever”.
 3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten en reeds thans voor zover nodig weersproken.
 4. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, overeenkomst of opdracht met betrekking tot diensten, dit in de meest ruime zin van het woord, die HPO verleent, tussen de opdrachtgever en HPO, tenzij hiervan uitdrukkelijk en slechts schriftelijk is afgeweken.
 5. Opdrachtgever verklaart met het ondertekenen van de offerte c.q. de opdrachtbevestiging c.q. het inschrijfformulier voorliggende voorwaarden te kennen en hiermee akkoord te gaan.
 6. De ongeldigheid van een of meer van de tot deze voorwaarden behorende bedingen laat onverlet de geldigheid van alle andere bedingen.
 7. Indien een beding ongeldig blijkt te zijn, worden opdrachtgever en HPO geacht om in overeenstemming een geldig vervangend beding vast te leggen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 2                     Offertes en Inschrijfformulieren
 

 1. Indien HPO op verzoek van opdrachtgever een offerte uitbrengt, wordt er steeds van uitgegaan dat opdrachtgever zijn verplichtingen als omschreven in artikel 5 volledig nakomt.
 2. De door HPO gemaakte offertes zijn vrijblijvend en kennen een geldigheidstermijn van 30 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte.
 3. HPO is slechts aan offertes gebonden indien aanvaarding van de offerte door opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn van 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd.
 4. Prijzen, genoemd in offertes, zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 5. Voor het geval een behoorlijke uitvoering van de aan HPO verstrekte opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden die niet expliciet in de offerte zijn genoemd, worden uitgevoerd, dan wordt de door de opdrachtgever gegeven opdracht geacht zich ook tot die werkzaamheden uit te strekken en worden de daardoor ontstane kosten volgens het bij HPO gebruikelijke tarief aan hem in rekening gebracht.
 6. Inschrijfformulieren voor individuele opleidingstrajecten, cursussen, seminars en andere aan scholing verwante activiteiten, worden na invulling en ondertekening door de student, behandeld als een opdrachtbevestiging c.q. een ondertekende offerte.

 

Artikel 3                     Kosten, tarieven en declaraties
 

 1. Het honorarium van HPO is niet afhankelijk van de uitkomsten van de opdracht.
 2. Het honorarium van HPO berust op uurtarieven, dagdeeltarieven of een vooraf vastgesteld bedrag aan studiekosten per opleiding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de offerte.
 3. Bedragen zijn altijd exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting, waarbij schriftelijk wordt medegedeeld aan opdrachtgever voor welke diensten opdrachtgever wel en voor welke diensten opdrachtgever geen omzetbelasting verschuldigd is en tegen welk btw-tarief.
 4. Opdrachtgever zal kosten van derden die worden gemaakt door HPO in het kader van de opdracht – en in die zin expliciet vooraf in offerte en/of contract aangegeven, zoals locatiekosten of literatuurkosten en andere opdrachtgerelateerde kosten - rechtstreeks aan betreffende derde voldoen. Indien betaling aan derden via HPO verloopt, is HPO gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.
 5. HPO vermeldt schriftelijk op welke termijn en op welke wijze het door opdrachtgever aan HPO verschuldigde bedrag overgemaakt dient te worden. Tenzij anders wordt overeengekomen, is de betalingswijze van een scholingstraject altijd bij inschrijving, minimaal vier weken voorafgaande aan de eerste bijeenkomst of activiteit van HPO. Opdrachtgever verplicht zich met het ondertekenen van de offerte, opdrachtovereenkomst of inschrijfformulier tot het naleven van de schriftelijk overeengekomen betalingswijze.
 6. Ingeval van eventuele bezwaren tegen declaraties van HPO dient opdrachtgever deze bezwaren binnen een maand na dagtekening van de betreffende declaraties schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken, bij gebreke waarvan bezwaar tegen de declaraties niet meer mogelijk is en de verschuldigdheid niet meer ter discussie kan worden gesteld.

 

Artikel 4                     Uitvoering van de overeenkomst
 

 1. HPO zal de door haar uit te voeren opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, waarbij het bereiken van het resultaat niet kan worden gegarandeerd. Deze verplichting heeft dan ook het karakter van een ‘inspanningsverplichting’.
 2. De diensten van HPO worden uitgevoerd conform de overeengekomen studiegids, opzet en begroting, tenzij de uitvoering daarvan niet wenselijk of mogelijk is. In dat laatste geval zal HPO de opdrachtgever hierover informeren, ook over de alternatieve activiteiten teneinde het doel van de opdracht zo dicht mogelijk te benaderen.
 3. De begroting wordt verhoogd met de onvoorziene en niet begrote kosten, die personen en/of instellingen eventueel in rekening brengen aan HPO voor het beschikbaar stellen van gegevens en/of voor het inzetten door hen van menskracht daarbij, een en ander voor zover in overeenstemming met het overeengekomen doel van de opdracht.
 4. HPO garandeert aan ingeschreven studenten dat zij de opleiding kunnen afmaken conform de bepalingen van het Onderwijs- en Examenreglement van de betreffende opleiding en binnen het in de studieovereenkomst beschreven tijdsbestek.
   

Artikel 5                     Verplichtingen opdrachtgever
 

 1. Opdrachtgever verplicht zich ertoe zijn opdracht volledig en duidelijk te formuleren. Ingeval van een opleidingstraject betreft dit minimaal door het volledig en waarheidsgetrouw invullen en  aanleveren van een inschrijfformulier en intakegegevens.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan HPO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HPO worden verstrekt. Indien bedoelde gegevens niet tijdig aan HPO zijn verstrekt, kan HPO uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening brengen.
 3. In het geval een wijziging van omstandigheden optreedt die voor de uitvoering van de opdracht van belang is, dient opdrachtgever HPO daarvan terstond op de hoogte te brengen.
 4. HPO is niet aansprakelijk voor schade doordat HPO is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.
 5. De opdrachtgever verplicht zich ertoe om kopieën te archiveren van alle informatie - daarbij inbegrepen werkstukken die in het kader van een opleidingstraject zijn gemaakt - die aan HPO wordt verstrekt, zulks voor het geval deze informatie bij HPO om enige reden in het ongerede zou geraken. Bij niet nakomen van deze verplichtingen is HPO, zonder dat een nadere overeenkomst daartoe nodig is, gerechtigd om de daardoor veroorzaakte extra kosten volgens het bij HPO gebruikelijke tarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Zonder schriftelijke toestemming van HPO is het opdrachtgever niet toegestaan om door HPO geproduceerde stukken, waaronder offertes, lesmaterialen, rapporten, verklaringen en adviezen, aan derden af te staan.

 

Artikel 6                     Wijziging in de opdracht

 

 1.   Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande wenst te wijzigen, zal dat alleen kunnen met schriftelijke instemming van de directie van HPO.         
 3. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal HPO de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.   
 4. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat essentiële wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht noodzakelijk zijn, wordt in samenspraak tussen HPO en opdrachtgever bezien welke wijzigingen moeten worden aangebracht, inclusief eventuele gevolgen voor de begroting.
 5. HPO kan overgaan tot vervanging van de afgesproken uitvoerend medewerker (docent, begeleider, adviseur e.d.) indien dit noodzakelijk is om redenen van beschikbaarheid van het betreffende personeelslid, diens belastbaarheid in het kader van Arbo-zorg of vanuit de zorg voor een zo hoog mogelijke uitvoeringskwaliteit. In deze gevallen wordt de opdrachtgever van de wijziging op de hoogte gebracht.
 6. Bij verlenging van een studieovereenkomst op verzoek van de opdrachtgever worden – vooraf kenbaar gemaakte – extra kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 7                     Geheimhouding

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Gegevens zijn vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld dan wel als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8                     Betaling

 

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen twee weken na factuurdatum.
 2. Indien sprake is van een subsidieregeling voor opdrachtgever die van invloed kan zijn op het betalingsgedrag van opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd op welke wijze betaling aan HPO zal geschieden.
 3. HPO is ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen van opdrachtgever en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 4. HPO is gerechtigd om op ieder moment van de opdrachtgever een voorschot te vragen dat dekkend is voor de aan HPO opgedragen werkzaamheden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het gevraagde voorschot binnen de door HPO gestelde termijn, dan is HPO gerechtigd om, zulks naar eigen keuze, de werkzaamheden op te schorten of de relatie met onmiddellijke ingang op te zeggen, opdrachtgever of de betreffende student uit te sluiten van deelname aan lesdagen of uit te sluiten van deelname aan de elektronische leeromgeving, alles zonder dat daardoor enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding aan de zijde van HPO ontstaat.
 5. Bij afwijking van de betalingstermijn zoals genoemd onder punt 1 van dit artikel zal opdrachtgever over het oorspronkelijke factuurbedrag de wettelijke rente plus administratie- en incassokosten in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 6. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening.
 7.   Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

Artikel 9                     Annuleringen

 

 1. Bij een open inschrijving voor een opleiding of assessment geldt er een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktermijn vervalt indien het eerste leermoment of assessmentactiviteit heeft plaatsgevonden.
 2. Indien een annulering tenminste 20 werkdagen voor de afgesproken datum van aanvang van de werkzaamheden plaatsvindt, kan HPO aan opdrachtgever per ingeschreven student of assessmentkandidaat een maximumbedrag van € 2.500,- in rekening brengen, tenzij het totale bedrag lager is.
 3. Bij annulering tussen 19 en 6 werkdagen voor de afgesproken datum van aanvang van het studie- of assessmenttraject kan HPO opdrachtgever een maximum van 50% van het totale bedrag van de hele studie of het assessment  in rekening brengen met een minimum van € 2.500,- per ingeschreven student of assessmentkandidaat. Indien het totale afgesproken bedrag lager is dan € 2.500,- wordt 50% van dat afgesproken bedrag in rekening gebracht.
 4. Bij annulering tussen 5 en 2 werkdagen voor de afgesproken datum van aanvang van het studie- of assessmenttraject kan HPO opdrachtgever een maximum van 75% van het totale bedrag van de hele studie of het assessment in rekening brengen met een minimum van € 5.000,- per ingeschreven student of assessmentkandidaat tenzij het totale bedrag lager is. Indien het totale afgesproken bedrag lager is dan € 2.500,- wordt 75% van dat afgesproken bedrag in rekening gebracht.
 5. Bij annulering 1 werkdag voor de afgesproken datum van aanvang van het studie- of assessmenttraject, of bij het niet deelnemen aan het geplande studie- of assessmenttraject, kan HPO opdrachtgever een maximum van 100% van het totale afgesproken bedrag van de hele studie of assessment in rekening brengen.
 6. Indien opdrachtgever tijdens een opleidings-, trainings- of assessmenttraject dat reeds opgestart is, besluit af te zien van verdere deelname of uitvoering van het traject, vindt geen restitutie plaats van het overeengekomen bedrag voor zover het kosten betreft welke HPO reeds heeft gemaakt of nog moet maken voor de verdere uitvoering van de opleiding aan de groep waar opdrachtgever of de student deel van uitmaakte.
 7. HPO behoudt zich het recht voor om een programma bij onvoldoende inschrijvingen af te gelasten. Opdrachtgevers die zich voor het betreffende programma hebben ingeschreven, ontvangen daarover schriftelijk bericht. Reeds betaalde gelden worden teruggestort en er worden geen kosten in rekening gebracht bij de betreffende opdrachtgevers. HPO is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade door opdrachtgever in verband met deze annulering.
 8. Ingeval van restitutie hanteert HPO een terugbetalingstermijn van 30 dagen.

 

Artikel 10       Overmacht

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet meer van HPO kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: brand-, vorst-, water- of stormschade, ander natuurgeweld, bovenmatig ziekteverzuim, diefstal, vernieling van bedrijfsmiddelen en/of –gegevens, het niet tijdig leveren van prestaties en/of gegevens door leveranciers en/of derden, ingrijpen van de overheid en verder alle andere van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HPO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HPO niet redelijkerwijs in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. In geval van overmacht worden verplichtingen van HPO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van haar verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, zonder dat uit die ontbinding een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 4. Indien HPO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Zulks echter alleen indien het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel een zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 11       Aansprakelijkheid

 

 1. HPO is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, anders dan door opzet of grove schuld.
 2. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van HPO in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de leverantie, die de aanspraak/vordering van de opdrachtgever en/of derden tot gevolg heeft gehad.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd langer dan 2 maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 2 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Werknemers van HPO kunnen zich beroepen op het in dit artikel bepaalde, als waren zij zelf een contract aangegaan met opdrachtgever

 

Artikel 12       Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

 1. HPO is niet aansprakelijk voor kosten en schade tengevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden en andere informatiedragers van opdrachtgever.
 2. HPO is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet functioneren van de gebruikte telecommunicatiemiddelen, infrastructuur of schade tengevolge van de uitvoering van de diensten of verbinding door derden.
 3. HPO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect ontstaat door gebreken ten aanzien van inhoud, juistheid e/of volledigheid van de geleverde informatie en/of diensten. Dat geldt tevens voor het, ondanks tijdig verzoeken daartoe door HPO, niet (op tijd) verstrekken van gegevens door derden, welke gegevens voor de dienstverlening nodig waren of verwerkt hadden moeten worden.
 4. HPO is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 13       Eigendomsvoorbehoud

 

 1. HPO behoudt zich het eigendom voor van alle aan opdrachtgever verstrekte stukken zoals rapporten, lesmaterialen, adviezen, voorstellen, concepten, e.d.
 2. Stukken als genoemd in lid 1 van dit artikel mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van HPO openbaar worden gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
 3. Het is opdrachtgever toegestaan kopieën te maken van rapporten en/of andere tengevolge van de opdracht verstrekte stukken, doch uitsluitend voor eigen gebruik, mits geen wijzigingen of weglatingen worden aangebracht ten aanzien van namen, nummers en andere herkenningstekens die bepalend zijn voor het eigendom en de herkomst van de stukken.
 4. HPO behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke gegevens ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 14       Retentierecht en recht van opschorting

 

Indien opdrachtgever in gebreke blijft om de door HPO verstrekte declaratie(s) te betalen, heeft HPO het recht om de bescheiden die door opdrachtgever aan HPO ter uitvoering van de opdracht ter hand heeft gesteld, alsmede de resultaten van haar werkzaamheden, achter te houden en/of haar werkzaamheden op te schorten, totdat integrale betaling van het aan HPO toekomende, heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 15       Geschillenbeslechting

 

Alle geschillen tussen HPO en opdrachtgever worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Breda, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de kantonrechter. Niettemin heeft HPO het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 16       Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen HPO en opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 17       Vindplaats algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige aanbieding of opdracht.

 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van HPO Education d.d. 3 januari 2023