Leiden naar de toekomst

Amplio College

zebrapad in stad met mensen

Waarom Amplio College?

Amplio College is gestart met het aanbieden van nieuwe opleidingen, cursussen en trainingen voor onderwijsprofessionals, om een antwoord te geven op de vraag vanuit scholen en scholenstichtingen om een leeromgeving te bieden aan onderwijsprofessionals, vanuit de allernieuwste inzichten op het gebied van het opleiden van professionals en deze opleidingen te doen certificeren en uitvoeren in nauwe samenwerking met onderwijsprofessionals en schoolbesturen.

Dit initiatief vindt plaats in een periode van oplopende personeelstekorten in het onderwijs, net als in veel andere maatschappelijke sectoren. Een periode waarin werkgevers zich voor diverse dilemma’s geplaatst voelen, die kunnen worden samengevat in de vraag: hoe bieden we een oplossing voor de actuele nood op de school waarbij we zoveel mogelijk vasthouden aan de ambitie van het strategisch beleid en van vastgestelde kwaliteitsnormen?

Wie zijn wij?

De juridische basis voor de activiteiten die onder de handelsnaam Amplio College worden aangeboden, is sinds 6 januari 2022 HPO Education B.V. die in 2019 is opgericht en ingeschreven is bij Kamer van Koophandel onder nummer 76146936.
Het bestuur wordt uitgeoefend door de rechtspersoon P2 Holding B.V., gevestigd te Breda, van waaruit drs. Peter Peene de directeur-bestuurder is.
Het team dat actief is in de activiteiten die Amplio College uitvoert, is snel groeiende en bestaat uit docenten en coaches met verschillende achtergronden: onderwijs- en opleidingskundigen, pedagogen, orthopedagogen, psychologen en diverse vakspecialisten.
In de back-office, dat in en vanuit Breda werkt, zorgt een ervaren team ervoor dat de activiteiten van Amplio College zorgvuldig en efficiënt worden georganiseerd.

Wat doen wij?

Amplio College richt zich op het verzorgen van dienstverlening voor de onderwijssector in Nederland, in de vorm van opleidingen, trainingen, coaching en andere vormen van ontwikkeling van professionals.

Wat beogen wij?

De mensen bij Amplio College geloven dat goed onderwijs een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van een rechtvaardige en duurzame samenleving met maximale kansen voor persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en geluk voor ieder mens.

Daarom zien wij het als onze opdracht een bijdrage te leveren aan het best mogelijke onderwijs voor iedere leerling, door ons met onze gezamenlijke expertise te richten op het tot bloei laten komen van de capaciteiten en professionele identiteit van onderwijsprofessionals en daardoor hun scholen te versterken.

Hoe doen we dat?

Amplio College kiest voor het versterken van de professionaliteit van de leraar, van de schoolleider en andere onderwijsprofessionals. Daaronder verstaan we: een professional die verantwoordelijkheid wil én kan dragen. In het gedrag toont deze professional een sterke gedrevenheid voor het realiseren van het best mogelijke onderwijs voor élke leerling. Die maatschappelijke ambitie laat de professional zien in zijn oordeelsvorming en in zijn handelen op grond van die oordeelsvorming.
Voor ons als opleiders betekent dit, dat we ons dicht bij die professional willen positioneren en dat we hem willen begeleiden in het versterken van diens competentieaspecten willen-weten-kunnen, zoveel als mogelijk in en rond diens handelen in de praktijk. Dat vergt van ons allereerst dat we de student stimuleren om zichzelf als professional steeds beter te leren kennen, waarbij hij weet vanuit welke eigen visie, missie, ambitie, drijfveren, kwaliteiten en mentale modellen hij zijn werk doet en zich ook bereid en in staat toont om daarin een doorgaande ontwikkeling te realiseren op weg naar steeds beter vakmanschap.
We zien het als onze opdracht om de student te helpen om te komen tot een steeds diepere en kwalitatief rijkere professionele oordeelsvorming. Hij heeft daarbij kennis en inzichten nodig vanuit een brede en op feiten gebaseerde kijk op de eigen werksituatie, mede vanuit de verwachtingen van de primaire belanghebbenden (leerlingen, ouders en medewerkers) en van de samenleving. De professional heeft in toenemende mate kennis van inzichten uit de wetenschap en de brede beroepspraktijk, heeft zelf een onderzoekende houding en toetst in welke mate en op welke manier onderwijsprocessen en de schoolorganisatie doelmatig en doeltreffend ingericht en uitgevoerd kunnen worden. De onderwijsprofessional laat in zijn gedrag zien dat hij handelt op grond van die eigen persoonlijke oordeelsvorming, binnen het schoolconcept en het stichtingsbeleid, waaraan hij ook actief een bijdrage levert.

Ons opleidingsconcept

Het primaat van het leren van de onderwijsprofessional ligt in de eigen praktijk. Dat betekent voor Amplio College dat het opleidingsconcept is opgebouwd rond het praktijkleren. Kennisverwerving en het opbouwen van inzichten en vaardigheden vinden plaats rond de vraagstukken van de praktijk. Daarin vindt veel interactie plaats met belanghebbenden op en rond de school en met vakgenoten in de opleiding en daarbuiten, omdat het begrijpen van de praktijk en van (de effecten van) het eigen gedrag niet alleen tot stand komt door zelfonderzoek en reflectie, maar zeker ook in en door interactie met anderen.
Amplio College heeft een ‘table of development’ ontwikkeld, waarin gestart wordt vanuit de persoonlijke nieuwsgierigheid en betrokkenheid en waarin vervolgens het verdiepen van de kennisbasis en het komen tot inzicht verbonden is aan het toepassen van nieuwe handelingsalternatieven. Daarbij levert de deelnemer een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs en/of van de school of de stichting door het ontwerpen van nieuwe (aspecten van) vormen van onderwijs en organisatie en het onderzoeken van hun meerwaarde in de praktijk.

Het ontwikkelen op persoonlijk vlak, met het steeds beter bewust worden van de eigen identiteitsontwikkeling en de persoonlijke invulling van professionaliteit en doorgaande professionalisering, vormt bij Amplio College een rode draad door de opleiding.
Het is deze versterking van de professionaliteit, zoals het zich uit in de oordeelsvorming en het gedrag dat daarop gebaseerd is, die volgens ons nodig is om binnen het onderwijs opgewassen te zijn en te blijven tegen de complexe uitdagingen van dit prachtige en belangrijke werk in het onderwijs. Goed onderwijs is immers een van de belangrijkste voorwaarden voor de ontwikkeling van jongeren die een belangrijke rol willen en kunnen spelen in de wereld van nu en morgen, waarin de zorg voor elkaar en voor de leefomgeving afhankelijk is van mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. Van onderwijsprofessionals wordt in dat licht dan ook verwacht dat zij toonaangevend zijn in hun educatieve en pedagogische vakgebied: ondersteunend (altruïstisch), ontwikkelingsgericht (aspiratief) en vanuit een kenmerkende eigenheid (authenticiteit) waarin zij streven naar leer-, leef- en werkgeluk voor jong en oud, niet in de laatste plaats voor zichzelf.