onze advisering

Ambitieus in advisering

contact-met-amplio

U kunt bij ons terecht met uw wensen voor de ontwikkeling van uw school, scholen of stichting. Als we daarbij voor u van meerwaarde kunnen zijn, verzorgen we graag een adviestraject, meestal na het uitvoeren van een onderzoek om de uitgangssituatie en de haalbaarheid van uw gewenste ontwikkeling in beeld te brengen.

Advieswerkzaamheden worden onder het label HPO Education verzorgd. Onze senior adviseurs hebben jarenlange ervaring op het gebied van advisering van besturen, schoolleiders en andere professionals in de onderwijssector.

Waar kunt u ons zoal voor vragen:

 

Ontwikkeling van school- of organisatiecultuur

Onze adviseurs hebben veel scholen en scholenorganisaties geadviseerd en begeleid bij de ontwikkeling naar een meer innovatieve en professionele schoolcultuur. Soms gaat het om het meer in verbinding stellen met ouders en andere belanghebbenden, soms om het versterken van het zelfverantwoordelijk handelen van leraren of het meer op één lijn krijgen van visies en werkwijzen. We kunnen daarbij gebruik maken van een groot scala aan onderzoeks- en ontwikkelmethoden, al of niet in combinatie met training en opleiding in samenwerking met onze collega’s van Amplio College.
 

 

Innovatie van onderwijs en organisatie

Vanuit het gedachtengoed van de ‘lerende organisatie’, waarbij we zowel gericht zijn op lerende professionals als op de opbrengsten die mede het gevolg zijn van het handelen van leraren, adviseren en begeleiden we u bij het opzetten en implementeren van effectieve vormen van onderwijs- en organisatie-innovatie. Denk daarbij aan werkwijzen als ‘Design Thinking’, ‘Ontwikkelkringen’, ‘Leer- en werklabs’ e.d.

 

Projectmatig werken

Het opzetten en uitvoeren van specifieke projecten vergt projectmatige kennis en vaardigheden, maar – ook al zijn die aanwezig in de organisatie – ook een splitsing in rollen. Daarvoor is het dikwijls noodzakelijk om van buiten de organisatie een projectleider aan te trekken. Wij voorzien graag in die rol (zie ook onder ‘projectmanagement’) of we helpen u uw functionarissen te voorzien van goede instrumenten, een review van projectplannen en dergelijke.

 

Samenwerken in het IKC

Om verschillende IKC-partners inhoudelijk goed te laten samenwerken, is afstemming nodig op visieniveau tot en met de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten op de werkvloer. We zien nogal eens dat er aan visieontwikkeling, afstemming organisatiestructuur en -cultuur en de bepaling van doelen of het IKC-concept te snel voorbij gegaan wordt, waardoor later in het proces de inhoudelijke samenwerking niet goed van de grond komt. Onze ervaring op dit gebied koppelen we graag aan uw wensen.

 

Kwaliteitsontwikkeling, -borging en -verantwoording

De laatste jaren is de kwaliteitszorg op scholen en in stichtingen verschoven van reactief naar meer planmatig, pro-actief en zelfverantwoordelijk handelen. Met de komst van kwaliteitscoördinatoren gaat deze ontwikkeling gestaag verder.
Advies- en begeleidingsvragen die ons bereiken zijn soms gericht op het voorbereiden op een inspectiebezoek, het trainen of begeleiden van interne audit-teams, de communicatie met externe stakeholders of bijvoorbeeld een review op kwaliteitsplannen en begeleiding van de kwaliteitscoördinator.

 

Wij spreken graag – geheel vrijblijvend – uw vraag of wens door, waarna we samen kunnen concluderen of wij van meerwaarde kunnen zijn voor het door u gewenste adviestraject. Op grond daarvan kunnen we een concreet voorstel opstellen.